OM IKF

 Bakgrund

IKF är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. Vi har cirka 300 medlemmar och verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, ömsesidig integration och kvinnors företagande drivs framåt. Vår verksamhet inkluderar mentorskap, cirklar, nätverk, kompetensutveckling och mycket mer. Vi arrangerar också sociala aktiviteter som Öppet hus och kulturaftnar som är öppna för alla. Vår verksamhet bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och i deras lokaler.

Allt började i slutet av 60-talet då kvinnor som kommit hit som ekonomiska migranter från forna Jugoslavien fick jobb på Kockums varv i Malmö. De var då över 400 anställda från utlandet och kvinnorna började fundera över hur deras situation såg ut. De hade inget socialt liv i Malmö, inget nätverk och de talade inte språket. Därför frågade dem de svenska kvinnorna på Kockums om de kunde tänka sig att träffas efter jobbet, umgås  och lära dem att prata svenska. Med stöd från Kockums, som ordnade en lägenhet i Ribershus och bidrog med kaffe, lades grunden till IKF som formellt bildades 1970.

Idag är IKF en organisation som arbetar för att utlandsfödda kvinnor ska få en plattform, vidga sina nätverk och komma ut i arbetslivet. Föreningen är också ett socialt forum där en av de viktigaste uppgifterna är att öka integrationen och låta kvinnorna få göra sina röster hörda.

Vision

IKF Malmö ser en jämlik värld där alla tar solidariskt ansvar, visar ömsesidig respekt och har ett tillfredsställande liv.

Värderingar

All verksamhet i föreningen utgår från följande värdegrund: jämställdhet, kvinnors rättigheter och ömsesidig integration.

Jämställdhet: Organisationen strävar efter att skapa förutsättningar där kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden. Det innebär även att man har möjlighet att påverka sitt liv och ska inte behandlas annorlunda på grund av sitt kön.

Kvinnors Rättigheter: Organisationen bidrar till att stärka kvinnors förmåga att utkräva sina mänskliga rättigheter och respektera sina skyldigheter. IKF främjar kvinnors egenmakt.

Ömsesidig Integration: Organisationen skapar inkludering där alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter vilket är avgörande för att möjliggöra rättvisa och jämställdhet. IKF verkar för ömsesidig integration.

IKF:s vision är en värld där jämställdhet och kvinnors rättigheter stärkts, där nationell och global integration bidrar till att människor tar ansvar samt visar ömsesidig respekt och solidaritet.

Organisation

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö har flera anställda och volontärer som arbetar inom ramen för föreningens verksamhet så som våra cirklar, våra målgruppsspecifika projekt och föreningens övriga aktiviteter. Dessutom har föreningen flera volontärer som leder cirklar.

IKF har också ett mycket bra samarbete med Malmö Universitet och Lunds Universitet från vilka vi bereder plats åt en praktikant varje termin.

Föreningens verksamhet överses av en styrelse på fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter som träffas varje månad i styrelsemöten samt vid behov i mindre styrgrupper i de olika projekten. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och årsstämman hålls i början av varje kalenderår.

 

METODIK
Bon Voice lärandedialog
Livs- och karriärplanering
Business Navigation in Sweden
Språkflexmodellen
Meadow of Dreams

 

DOKUMENTATION
Stadgar
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2019
GDPR
Consent – Image/video/voice in English
Samtycke – Bild/video/röst på svenska