Projekt

Equal – Bidrag från MUCF

Projektperiod: 2016-12-01 – 2017-05-31

Projektets syfte är att göra en kartläggning av medlemmarna i verksamheten samt utveckling och paketering av jämställdhetsmetod. Vi ska granska hur vi uttrycker oss, d.v.s. grafisk profil på hemsidan samt hur vi kommunicerar våra värdegrunder och vårt budskap om jämställdhet. De drygt 230 kvinnorna som deltar i våra 19 cirklar varje vecka representerar flera nationaliteter, alla har de olika kontexter, normer, värderingar och egna erfarenheter kopplat till jämställdhet. Syftet är att fånga upp och förstå jämställdhetsperspektivet och utveckla en metod för jämställdhetsarbete utifrån våra medlemmars olika kulturella kontexter. Detta genererar i sin tur till ömsesidig kompetensutveckling vad gäller jämställdhet, för både personal, cirkelledare och medlemmar.

Business Navigation in Sweden, BNS
– finansierat av Tillväxtverket

Projektperiod: 2017-01-05—2019-12-16

IKF blir dörren in och och vägvisare för 20 nyanlända kvinnor med entreprenörsanda som utrustas med en kompass och får tillgång till alla de verktyg och stöd som hjälper dem att navigera till ett företagande. I BNS fångar vi upp den outnyttjade potential som utgörs av nyanlända kvinnor. I syfte att skapa bättre förutsättningar för kvinnornas självförsörjning, egenmakt och långsiktigt utjämna andelen  män och kvinnor som är/blir företagare och att de deltar på arbetsmarknaden på lika villkor. Samarbetspartners i BNS är NyföretagarCentrum Syd, Företagarna Syd, ALMI Företagspartner Skåne, SLU Alnarp, Skåne Innovation and Impact och det privata företaget Instanty AB.

Träffpunkt Lilithsamverkan med Arbetsförmedlingen?
Projektperiod: 2016-08-01—2017-12-31

Träffpunkt Lilith är en arbetsmarknadspolitisk insats med syfte att vid varje uppstartstillfälle förbereda 10 kvinnor, utifrån varje kvinnas förutsättningar till arbete eller utbildning. Projektet är ett samarbete mellan IKF Malmö och Af och ska erbjuda målgruppen en plattform för gemenskap och socialt sammanhang. Målgrupp är kvinnor i åldern 25-64 år födda utanför OECD/EU-området, utan arbete, med låg motivation och oklar målbild som står utanför etableringsuppdraget och/eller jobb- och utvecklingsgarantin.

Carpe Sophia – IOP i samarbete med Malmö Stad
Malmö Stad och IKF har ingått en IOP, ett Idéburet Offentligt Partnerskap. En IOP är en samverkan i syfte att motverka utanförskap. Målgruppen som programmet riktar sig mot är kvinnor med utländsk bakgrund, bosatta i Malmö och stående utanför arbetsmarknaden. Målet med mentorskapsprogrammet Carpe Sophia är att minska arbetslösheten för kvinnor med akademisk utbildning och/eller yrkesutbildning.

Mentorskapsprogrammet Carpe Sophia skapades med syfte att matcha utlandsfödda kvinnor med potentiella arbetsgivare för att sedan, med hjälp av mentorskap, praktikperiod och utbildningsinsatser stärka dem mot anställning och självförsörjning. Genom en praktik, ett individuellt stöd samt utbildningsinsatser så kan det ske positiva förändringar som stärker kvinnan.
Under första omgången har 20 adepter deltagit varav 12 har fått jobb i olika former.

AVSLUTADE PROJEKT

Framtidsbron 

Projekttid: 2014-01-01 till 2014-12-31
IKF bedrev en förstudie med fokus på anknytningen till arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor i utanförskap. Förstudien skedde i samverkan med Individ- och familjeomsorgen i stadsområde Väster Malmö stad, Försäkringskassan LFC Malmö och Arbetsförmedlingen Bryggan.

Förstudien tar sitt avstamp i att integration är en ömsesidig process som alla är delaktiga och medansvariga i. Därför arbetade vi både med målgruppen utrikes födda kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden och med möjliggörare i form av of-fentliga tjänstemän. Hur kan vi tillsammans förbättra integrationsprocesserna?
I Framtidsbron utvecklade vi metoder som baseras på mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Vi intog ett normkritiskt förhållningssätt och arbetar både på individ- och strukturnivå. Rätt insatser kommer från en god kunskap om vilken situation individen lever i och hens motivation och drivkrafter.

Projektet finansierades av ESF.

Mångfald för ökad konkurrenskraft 

Projekttid: 2012-04-01 till 2014-03-31
Målet med projektet var att öka möjligheterna för de deltagande verksamheterna att arbeta strategiskt med mångfald. Projektet har verksamhet både i Malmö och i Helsingborg. De deltagande verksamheterna är LFC Malmö på Försäkringskassan, Individ- och familjeomsorgen i Hyllie stadsdelsförvaltning, Malmö stad, Näringslivs- och destinationsutveckling Helsingborgs stad, Merit utbildning AB och Stena Fastigheter i Malmö AB.

Under ett och ett halvt år utbildades strategiska nyckelpersoner och förändringsledare i processledning så att de kan driva strategiskt mångfaldsarbete i sina verksamheter. Deinspirerade varandra genom att träffas i nätverk. Förändringsledarna utarbetade i samarbete medkoordinatorn på IKF handlingsplaner för hur kompetensutvecklingen ska se ut i deras verksamheter. Totalt deltog runt 400 medarbetare. Alla medarbetare involverades också i att hitta vägar att integrera mångfaldsarbetet i den dagliga verksamheten. Malmö Högskola följde arbetet genom lärande utvärdering. Projektet finansierades av ESF.

Förebilder genom mångkulturell kalender 

Projekttid: Kalendrar utgivna för åren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014

IKF gav under sex år i följd ut en mångkulturell kalender. Den innehöll helgdagar från de sex största religionerna.

Kalendern syftar till att främja kvinnors företagande/entreprenörskap genom att uppmärksamma företagarkvinnor (ett företag per månad) och visa på bredden som finns när det gäller bransch, storlek på företag och bakgrund.

Företagarna lyfts fram som engagerande förebilder i Skåne och Sverige.

IKF i Malmö finansierade produktionen av kalendern bl a med att de deltagande företagen betalade en del och med medel från Tillväxtverket.

Kvinnors Makt i Norden, Women’s Power in the Nordic Region” – ett demokratiprojekt 

Projekttid: 2009-01-01 till 2010-06-30

Projektets syfte var att främja unga kvinnors inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen nationellt, i Norden och på en europeisk nivå genom ett aktivt medborgarskap och större deltagande i de demokratiska beslutsprocesserna samt att öka beslutsfattares engagemang för ungdoms-, integrations- och jämställdhetsfrågor.

I projektet deltog unga kvinnor 18-30 år, föreningar och beslutsfattare från Köpenhamn i Danmark, Åbo i Finland, Reykjavik på Island och Karlstad och Malmö i Sverige.

Inom ramen för projektet har tematiska träffar genomförts i respektive stad, där de unga kvinnorna bland annat har diskuterat samhällsfrågor, lärt sig mer om olika samhällsaktörer och gjort studiebesök.

I projektet jämfördes situationen för unga kvinnor, särskilt kvinnor med utländsk bakgrund, i respektive land, diskuterades lösningar, utbytte erfarenheter och deltagarna lärde känna varandras organisationer och träffade lokala politiker och tjänstemän som arbetar med integrationsfrågor.

Finansiär för projektet var Ungdomsstyrelsen, genom EU:s program Ung och aktiv i Europa.

Räkna med oss

Projektperiod: 2010-07-01 till 2012-06-30
Syftet med projektet var att få fler unga kvinnor med invandrarbakgrund intresserade av och engagerade i samhällsfrågor, och att de ska kunna hitta vägar och undanröja hinder för att påverka. Den primära målgruppen var unga kvinnor i åldern 17-25, främst kvinnor med invandrarbakgrund, dels unga kvinnor från gymnasieskolor i Malmö, dels kvinnor inskrivna på Arbetsförmedlingen i Malmö. Då mångfald stod i fokus för projektet strävade det efter att få en blandad grupp men med en majoritet av deltagare med invandrarbakgrund.

Projektet genomfördes med stöd ur Allmänna arvsfonden.

Sexuell hälsa i Skåne till Region Skåne, Socialstyrelsens HIV/STI medel 

Projekttid: 2011-01-01 till 2013-12-31
Projektmedel söktes för att bedriva Sexuell hälsa under en treårsperiod. Syftet med projektet är liksom i tidigare projekt med fokus sexuell hälsa som IKF har drivit att med utåtriktade informationsinsatser som metod, ge nyanlända kvinnor i Malmö, Kristianstad och Landskrona kunskap om kropp, preventivmedel, sexuellt överförbara infektioner, framförallt HIV/AIDS och skapa möjlighet till diskussion och reflektion kring sexualitet, relationer och könsroller.

I projektet genomfördes även en undersökning för att dokumentera den sexuella hälsan bland de kvinnor som deltog. Resultatet av undersökningen presenterades för andra aktörer som möterinvandrarkvinnor vid en konferens. Målgrupper var också studenter, SFI-lärare, föreningar och vårdcentraler .

Projektmedel kommer från Region Skåne och Statsbidraget för HIV/STI prevention som numera flyttats från att administreras av Socialstyrelsen till Smittskyddsinstitutet.

Sexuell hälsa i Skåne 2010 

Projekttid: 2010-01-01 till 2010-12-31.
Syftet med projektet var att hos unga kvinnor med utländsk bakgrund skapa en positiv syn på den egna sexualiteten och också arbeta för en jämlik tillgång till förebyggande insatser för sexuell och reproduktiv hälsa för att på så sätt minska spridningen av HIV/STI.

12 volontärer rekryterades från Malmö Högskola och utbildades till sexuell hälsa-informatörer. Utbildningen behandlade ämnen som att våga prata om sexualitet, att tala inför grupp, könsroller och fakta kring kropp och sexuellt överförbara infektioner.

Efter avslutad utbildning har sexuell hälsa-informatörerna, tillsammans med projektledaren, träffat kvinnor med utländsk bakgrund för att informera om och diskutera sexuell hälsa. Även informatörer från tidigare sexuell hälsa projekt har varit engagerade och genomfört utåtriktade informationsinsatser under 2010.

Finansiär för projektet var Region Skåne genom Socialstyrelsens HIV/STI medel.

Handla rätt – för Miljön 2010-2011 

Projekttid: 2010-03-01 till 2011-02-28
Projektets syfte var att stärka kunskaper och medvetenhet om konsumtionens miljöpåverkan bland kvinnor med utländsk bakgrund i Malmö och öka kunskap, nyfikenhet och engagemang för att förändra konsumtionsmönster. Projektet var en vidareutveckling av 2009 års projekt Handla rätt för hälsans skull och riktade sig i första hand till yngre kvinnor.

Projektets målsättning var att genom information och kunskapsförmedling till 400 kvinnor med invandrarbakgrund och synliggöra den makt de har som konsumenter, påverka deras konsumtionsmönster samt stärka målgruppen att göra aktiva konsumentval. På så sätt bidrog projektet till en social, hälsomässig, ekologisk och ekonomiskt hållbar konsumtion.

Projektets konkreta mål omfattade aktiviteter som informationsträffar, föreläsningar vid temaveckor, öppet hus kvällar och studiebesök.
Finansiär för projektet var Konsumentverket och IKF i Malmö.

Målmedvetna beslutsfattare 

Projekttid: 2009-01-01 till 2011-12-31
Projektet syftade till att öka beslutsfattares engagemang för integrations- och jämställdhetsfrågor inom den regionala utvecklingen samt att främja unga invandrarkvinnors inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen genom större deltagande i arbetslivet och de demokratiska beslutsprocesserna.

Målgruppen bestod dels av mentorer, kvinnor och män som under en längre tid varit aktiva i en facklig- eller politisk organisation, dels av adepter, unga kvinnor med utländsk bakgrund, som vill öka sina möjligheter på arbetsmarknaden, lära sig mer om fackligt och politiskt arbete och delta aktivt i samhällsprocesserna.

Finansiärer för projektet var Tillväxtverket och Malmö stad.

Bon Voice– en metod för lärande dialog

Projektperiod: 2016-01-01—12-31

Dialogformen har anor från Antiken och Sokrates. Samtalsformen är strukturerad men tillåtande. Alla synpunkter får plats och alla kommer till tals utan att bli avbrutna. Dialogformen bidrar till nya perspektiv och tankegångar och där frågorna ofta blir fler än svaren, en dialog som stimulerar tankar och väcker nyfikenhet.