Projekt

Equal – finansierat av Fritidsförvaltningen Malmö stad

Projektperiod: 2016-12-01 – 2017-05-31

Projektets syfte är att göra en kartläggning av medlemmarna i verksamheten samt utveckling och paketering av jämställdhetsmetod. Vi ska granska hur vi uttrycker oss, d.v.s. grafisk profil på hemsidan samt hur vi kommunicerar våra värdegrunder och vårt budskap om jämställdhet. De drygt 230 kvinnorna som deltar i våra 19 cirklar varje vecka representerar flera nationaliteter, alla har de olika kontexter, normer, värderingar och egna erfarenheter kopplat till jämställdhet. Syftet är att fånga upp och förstå jämställdhetsperspektivet och utveckla en metod för jämställdhetsarbete utifrån våra medlemmars olika kulturella kontexter. Detta genererar i sin tur till ömsesidig kompetensutveckling vad gäller jämställdhet, för både personal, cirkelledare och medlemmar.

Business Navigation in Sweden 2.0
– finansierat av Tillväxtverket
Projektperiod: 2017-01-05—2019-12-16

BNS är ett projekt vars syfte är att hjälpa 75 nyanlända kvinnor att starta och driva företag i Sverige. BNS finansieras av Tillväxtverket, medfinansierat av Arbetsförmedlingen och är ett snabbspår för nyanlända kvinnliga företagare. Projektet passar den kvinna som har erfarenhet av att driva företag i andra länder, eller har en bra affärsidé som hon vill få hjälp och stöd att utveckla. Målgruppen är både nyanlända kvinnor i Skåne (max 3 år) samt de som varit här lite längre!Kvinnan är i fokus och insatsen ska anpassas efter hennes individuella behov och förutsättningar. Det betyder att man kan medverka från 4 till 20 timmar i veckan. Språket ska aldrig vara ett hinder!

Samarbetspartners är; Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcenter Syd, Företagarna Region Syd, SLU Alnarp, Coompanion Skåne och Nordea

Med start i september och sex månader framåt kommer 25 nya kvinnor coachas och rustas med karta och kompass för att få hjälp att navigera i det svenska näringslivet.

Träffpunkt Lilithsamverkan med Arbetsförmedlingen?
Projektperiod: 2016-08-01—2017-12-31

Träffpunkt Lilith är en arbetsmarknadspolitisk insats med syfte att vid varje uppstartstillfälle förbereda 10 kvinnor, utifrån varje kvinnas förutsättningar till arbete eller utbildning. Projektet är ett samarbete mellan IKF Malmö och Af och ska erbjuda målgruppen en plattform för gemenskap och socialt sammanhang. Målgrupp är kvinnor i åldern 25-64 år födda utanför OECD/EU-området, utan arbete, med låg motivation och oklar målbild som står utanför etableringsuppdraget och/eller jobb- och utvecklingsgarantin.

Carpe Sophia – IOP i samarbete med Malmö Stad

Malmö Stad och IKF har ingått en IOP, ett Idéburet Offentligt Partnerskap. En IOP är en samverkan i syfte att motverka utanförskap. Målgruppen som programmet riktar sig mot är kvinnor med utländsk bakgrund, bosatta i Malmö och stående utanför arbetsmarknaden. Målet med mentorskapsprogrammet Carpe Sophia är att minska arbetslösheten för kvinnor med akademisk utbildning och/eller yrkesutbildning.

Mentorskapsprogrammet Carpe Sophia skapades med syfte att matcha utlandsfödda kvinnor med potentiella arbetsgivare för att sedan, med hjälp av mentorskap, praktikperiod och utbildningsinsatser stärka dem mot anställning och självförsörjning. Genom en praktik, ett individuellt stöd samt utbildningsinsatser så kan det ske positiva förändringar som stärker kvinnan.
Under första omgången har 20 adepter deltagit varav 12 har fått jobb i olika former.

FÖRTECKNING PROJEKT 2008-
AVSLUTADE PROJEKT