24 Jan
24Jan

Välkomna till årsmöte torsdagen den 24 mars kl. 17.30 i Malmö Ideellas lokaler på Nobelvägen 21. Detta möte är endast för medlemmar.

Insläpp och registrering från kl. 17.00. Dörrarna stängs kl. 17.30. Missa inte att betala in er medlemsavgift i god tid innan årsmötet. 

50 kr

Plusgiro: 530926-5

SWISH: 1233510534

Glöm inte att ange namn och efternamn i meddelandefältet!

Varmt välkomna!
Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

6. Val av två (2) justerare, som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokollet.

7. Val av två (2) rösträknare.

8. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.

13. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

14. Fastställande av arvode för ordförande och övriga styrelseledamöter och tjänstgörande suppleanter.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter (första, andra, tredje).

17. Val av två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter.

18. Val av ledamöter i valberedningen och de sammankallande.

19. Övriga anmälda ärenden enligt av årsmötet fastställd dagordning.

20. Övrigt.

Årsmötets avslutande.

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.