Pressmeddelande 16 december 2020: Stor jämställdhetsstudie bland kvinnor med utländskt påbrå


Pressmeddelande 16 december 2020: Stor jämställdhetsstudie bland kvinnor med utländskt påbrå

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF) har under 2020 bedrivit en intersektionell och normkritisk studie i syfte att nyansera och bredda kvinnors olika erfarenheter, och ge kvinnor med utländskt påbrå möjlighet att vara både delaktiga i, och ha inflytande över, jämställdhetsarbetet. 128 kvinnor med 38 olika nationaliteter har deltagit.

Jämställdhetsmyndigheten har finansierat studien som IKF drivit tillsammans med Jämställd Utveckling Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Även målgruppen var involverade i utformningen av studien, som inkluderar en omfattande enkätstudie, fokusgrupper och storgruppsdialoger.

Deltagarna har kommit till Sverige från alla världens hörn, vid olika tidpunkter och av olika anledningar. 25% av dem kommer från Irak, vilket representerar den största nationella gruppen i studien. Den äldsta deltagaren är född på 1930-talet och den yngsta på 2000-talet. De lever i olika familjekonstellationer i Malmös alla stadsdelar. Hälften av dem är universitetsutbildade men även en stor andel som enbart gått i grundskolan, eller som inte fått någon utbildning alls. Enkätanalysen visar både på stora variationer mellan deltagarna, samtidigt som den också speglar det de har gemensamt.

Alla deltagare har erfarenhet av hur det är att leva som kvinna i Sverige och tillhöra en minoritetsgrupp. De allra flesta av dem har också många reflektioner kring just detta. I sammanställningen av enkätfrågorna undersökte vi hur frågorna om jämställdhet, möjligheter, behandling i samhället och trygghet varierade i relation till exempelvis religion, medborgarskap, civilstånd, ålder, ankomstår till Sverige och utbildning. Det mest intressanta vi tar med oss från studien är att svaren inte skiljer sig nämnvärt åt mellan de olika nationella grupperingarna. De varierar däremot i hög grad mellan individerna i respektive grupp.  

Under hösten 2020, efterföljd av enkätundersökningen genomfördes fördjupade intervjuer med 15 deltagare i tre olika fokusgrupper, vilka representerar IKFs bredd av medlemmar. Samtalsämnen och frågorna tog utgångspunkt i Sveriges jämställdhetspolitiska mål, och samtliga teman diskuterades med tonvikt på jämlikhet, jämställdhet och diskriminering. 

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att alla ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Deltagarnas berättelser vittnar om hur ojämställda och ojämlika villkor i samhället begränsar människors förutsättningar att göra just detta. Deltagarna har upplevt diskriminering utifrån kön, religion, etniskt ursprung, socioekonomisk bakgrund eller ålder. I många händelser har fler av dessa samverkat och förstärkt varandra. I analysen av fokusgrupperna har vi därför sammanställt berättelser som visar på vikten av att jämställdhetsarbete sker utifrån ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv.

Studien visar vidare att deltagarna har olika definitioner på vad jämställdhet och jämlikhet betyder för dem. Avslutningsvis visar IKF genom studien vikten av bredd och djup i svensk jämställdhetspolitik och att synliggöra om jämställdhetsarbetet riktad till vissa grupper inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra fler målgrupper samtidigt och ha behov som kräver olika insatser. Förhoppningen är att den kunskapen som IKF har samlat genom året med Equal kan fungera som ett led i processen för att IKF ska kunna utveckla en mer inkluderande och intersektionell verksamhetspraxis i tiden framöver och hjälpa andra organisationer och myndigheter att göra detsamma. Under 2021 kommer IKF att genomföra Equal 2.0 som är en fortsättning på projektet där metoder kommer att utvecklas för just detta syfte.

Kajsa Huss Apetor, projektledare
kajsa.huss@ikf.se
070 742 12 08